Terms & Conditions - Dutch version

 1. Na de schriftelijke bevestiging door ‘Ghent-Authentic’ via email, verbindt ‘Ghent-Authentic’ zich ertoe om de bestelde boeking uit te voeren.
   
 2. Betaling gebeurt via overschrijving of via paypal. In geval van betaling via paypal/credit zal de paypal fee doorgerekend worden naar de klant. We werken met een voorschot van 50%, te betalen na boeking.
   
 3. Annulatiebeleid

  - 50% van het volledige bedrag indien de klant annuleert gedurende de derde of vierde week vóór de geplande activiteit
  - 100% van het volledige bedrag indien de klant annuleert gedurende de laatste twee weken vóór de geplande activiteit

  Opgelet: in geval van annulatie van programma's of rondleidingen op maat, wordt het voorschot nooit terugbetaald. 
   
 4. Indien Ghent-Authentic door overmacht de geplande activiteit niet kan uitvoeren heeft de klant de keuze om ofwel de geplande activiteit naar een nieuwe datum te verplaatsen of te annuleren. In dit laatste geval zal het in voorkomend geval reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald worden.
   
 5. Alle facturen zijn betaalbaar te Gent uiterlijk binnen de zeven dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling is van rechtwege vanaf de vervaldag een verwijlsintrest verschuldigd ten belope van de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 3%. Tevens is vanaf een ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75,- EURO voor administratiekosten.
   
 6. Enkel het Belgisch recht is van toepassing ; in geval van geschil zijn enkel de Gentse rechtbanken bevoegd of de Vrederechter van het eerste Kanton te Gent (bij geschillen met een waarde lager dan 1.860 EUR).